MENY

Bokningsvilkor

underBARA BARN´s betalnings & avbokningsregler samt Allmänna bestämmelser för utställningar arrangerade av Stockholmsmässan AB

1. Kostnad för att ställa ut på underBARA BARN är 1450: -/ per kvadratmeter exklusive moms. Priset inkluderar vägg mot granne där så förekommer. Registreringsavgift debiteras med 3500: -exklusive moms registreringsavgift är ej återbetalningsbar och avdrages ej från monterhyran. 25 % av beställd monterhyra debiteras vid bokningstillfället och betalas mot faktura. Resterande 75 % av beställd monteryta samt eventuella extra beställningar skickas på faktura och skall senast vara betalda den 10 september 2022. För bokningar av monteryta efter 15 augusti debiteras 100% av bokad monteryta samt registreringsavgift med omgående betalning.

2 Anmälan är bindande för Utställaren tills den antagits eller avböjts av underBARA BARN. Antages anmälan har härigenom bindande avtal träffats avseende den monterplats och hyra som angivits i underBARA BARNs orderbekräftelse eller i annat meddelande från underBARA BARN. Utställaren äger rätt att frånträda avtalet endast om han skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från orderbekräftelsens eller meddelandets datum.

3. Bryter Utställaren mot detta avtal kan han med omedelbar verkan avstängas från pågående och kommande mässor. Utställaren skall i så fall svara för monterhyran för den mässa avtalet avser.

4. Monterplatsen skall ha tagits i besittning senast 24 timmar innan mässan startar. Skulle så ej ske äger underBARA BARN disponera över monterplatsen.

5. Utställaren skall ha montern iordningställd 12 timmar före mässans början.

6. Utställare som har skrymmande utställningsgods som ej kan transporteras fritt i utställningsgångarna skall ta kontakt med underBARA BARN i god tid före utställningen för planerande av intransport.

7. underBARA BARN är beredd att träffa särskild överenskommelse om utsträckt inflyttningstid med de utställare som har komplicerade byggnadsarbeten.

8. Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick och på begäran av underBARA BARN på egen bekostnad förbättra densamma om underBARA BARN anser den göra ett mindre gott intryck.

9. Utställaren förbinder sig att ta del av och följa ”Allmänna bestämmelser för utställningar arrangerade av Stockholmsmässan AB” sådana de angivits i denna anmälan samt även övriga vid var tid gällande säkerhets-och ordningsföreskrifter eller föreskrifter av teknisk karaktär som utfärdats av Stockholmsmässan AB.

10. Klagomål på tilldelad monterplats skall framföras i god tid innan monterplatsen tagits i besittning. Skulle Mässan inte kunna tillhandahålla monterplats som beställts, är Utställaren i första hand skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas. Kan Mässan överhuvudtaget inte erbjuda annan plats eller utrymme på grund av fel eller försummelser, för vilka Mässan svarar, äger Utställaren rätt att återfå inbetald monterhyra. Därutöver äger Utställaren inte rätt atterhålla någon ersättning och äger sålunda i intet fall rätt till ersättning för indirekt skada. Utnyttjar Utställaren tilldelad monter äger utställaren ej rätt till någon kompensation.

11. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän anmälningsavgiften samt monterhyran till fullo är betalda.

12. Utställaren äger ej rätt att utan Underbara barns skriftliga godkännande helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

13. Endast sådana föremål som av underBARA BARN bedöms överensstämma med den aktuella mässans inriktning och uppfyller skäliga kvalitetskrav får utställas. Skulle ett utställt föremål inte anses uppfylla nyssnämnda krav, åligger det Utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från montern. Utställaren äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav, eller erhålla annan ersättning av underBARA BARN för kostnad eller skada – direkt eller indirekt -som kan uppstå med anledning av underBARA BARN beslut enligt ovan.

14. Det är ej tillåtet att utställa levande djur, explosiva varor eller annat som underBARA BARN betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfordras vara försedda med godkännande från sådana myndigheter eller organ. Utställare erinras om sina skyldigheter i samband med utställning avmaskiner m.m. enligt arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens meddelande 70:4. Mässan friskriver sig från allt ansvar från skador eller ålägganden till följd av att alla bestämmelser ej följts eller godkännande ej inhämtats. Utställaren ersätter underBARA BARN för alla utgifter och skador till följd härav.

15. Det är inte tillåtet för Utställaren att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför mässområdet.

16. Utställda varor får ej avlägsnas under pågående utställning utan speciellt tillstånd från underBARA BARN.

17. underBARA BARN ansvarar inte för i Utställarens monter utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skada uppkommit genom fel eller försummelse av underBARA BARN eller av personal för vilken underBARA BARN ansvarar. Ersättning för skada utgår enligt försäkringsvillkoren (tecknas med Stockholmsmässan) för utställningsförsäkringen. Försäkringsvillkoren för utställningsförsäkringen kan rekvireras från Stockholmsässan.

18. I de fall katalog, register, annan sammanställning eller framställning upprättas (exempelvis för att användas på Internet, vid s.k. online mässor eller annars i tryckt form) frånsäger sig underBARA BARN allt ansvar för eventuella felaktigheter i sådant material.

19. Utställaren ger sitt samtycke till att underBARA BARN får använda Utställarens uppgifter fritt på sätt som underBARA BARN finner lämpligt (detta inkluderar,men är inte begränsat till, sådant som anges i punkt 17 ovan samt att även i övrigt lämna Utställarens uppgifter till tredje man).

20. Beträffande restaurangservice är vår samarbetspartner Mässrestauranger AB. Mässrestauranger AB har exklusiva rättigheter när det gäller servering och måltidsarrangemang inom våra lokaler. I enlighet med gällande utskänknings•tillstånd får endast Mässrestauranger AB tillhandahålla och servera öl, vin och sprit i Stockholmsmässan lokaler. Utställaren får inte utan Stockholmsmässans tillstånd tillhandahålla servering eller måltidsarrangemang i Mässans lokaler. Utställaren får inte heller tillhandahålla eller servera öl, vin eller sprit i Mässans lokaler.

21. Politisk propaganda får inte förekomma i montern eller på annan plats inom mässområdet.

22. Föremål eller avfall som kvarlämnats i montern efter sista utrymningsdatum kan underBARA BARN låta bortföra på Utställarens ansvar och bekostnad. Såsom säkerhet för fullgörandet av samtliga förpliktelsergentemot underBARA BARN, som Utställaren har eller kommer att få, har underBARA BARN rätt att innehålla Utställarens föremål till dess full betalning sker. Samma rätt som nu nämns tillkommer underBARA BARN när Utställaren kvarlämnat föremål efter sista utrymningsdatum.

23. Skulle, på grund av omständigheter varöver underBARA BARN inte råder, inskränkning med avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten ske, är Utställaren ej berättigad återfå monterhyra eller del därav. Utställaren är ej heller berättigad till någon form av skadestånd.

24. Skulle, till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lock-out, brand eller annan härmed jämförlig händelse, underBARA BARN nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen,återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart utställningen kan avhållas, rätt till förtur avseende monterplats samt erhålla viss kompensation för tidigare inbetald monterhyra vid betalning av den nya monterhyran. Härutöver äger utställaren ej rätt till någon form av skadestånd.

25. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas på åtaganden enligt detta kontrakt skall motsvarande belopp erläggas av Utställaren.

26. Dessa bestämmelser kan endast ändras genom skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för underBARA BARN.